Όλγα Τσιπτσέ – Η Δυναμική παρουσία στον συνδυασμό του Παπαστεργίου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ελλάδα Κυρίως θέματα Περιφέρειες Πολιτική

Όλγα Τσιπτσέ – Η Δυναμική παρουσία στον συνδυασμό του Παπαστεργίου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Νομικός – Δικηγόρος LL.M., παρ’ Αρείω Πάγω
Διαπ.Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ αστικών/εμπορικών/οικογενειακών
υποθέσεων & Τραπεζικής,Ηλεκτρονικής Επίλυσης ΔιαφορώνODR
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Π.Χ. -D.P.O.exec./GDPRCompliant
2
E Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α
Πτυχιούχος Νομικός με Οργανωτικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες,
Υπευθυνότητα, Αφοσίωση και διαρκή διάθεση για περαιτέρω
μετεκπαίδευση/εξειδίκευση.
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Δ Η Λ Ω Σ Η
2019 Εκπαίδευση από το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης
Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ) από τον Τραπεζικό Μεσολαβητή
προκειμένου να συμπεριληφθώ στον Κατάλογο Επιμορφωμένων
Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών (ΚΕΧΔ)
2018 Φοίτηση σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στο Διεθνές
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τίτλο: «LL.M. in Transnational and
European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation » for
the academic year 2018-19
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο ΓΚΠΔ ΕΕ 2016/679
2017- 2018 D.P.O. exec./ GDPR Compliant expert.
Εκπαίδευση για τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 GDPR,
πιστοποίηση ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στο Κε.Δι.Βι.Μ.2
ΚΕΚ ΔΡΑΣΗ υπό την εκπαίδευση του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωάννη
Ιγγλεζάκη, ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ Freestudies /VELLUM/EUROPASS
2015 – 2016 Ιntenational Certified Mediator /Διαπ. Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ
Εκπαίδευση και Διαπίστευση στη Διαμεσολάβηση αστικών και
εμπορικών Υποθέσεων από το Διεθνή φορέα κατάρτισης ADR group
UK και Διαπίστευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνη Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ Πιστοποίηση στους άνω τομείς από τον
Διεθνή φορέα InADR Chicago/
Μετεκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση και Ηλεκτρονική
Επίλυση διαφορών από τους ίδιους ως άνω φορείς & στην Τραπεζική
Διαμεσολάβηση από τον ελληνικό φορέα εκπαίδευσης του
ΚΕ.ΔΙ.Πειραιά “theMediationLab”
1996 – 2000 Πτυχίο Νομικής Σχολής / Τμήμα Νομικό
Εκπαίδευση Τριτοβάθμια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
(Κομοτηνή) σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας Θρ.
3
Για απόκτηση κατάρτισης σε όλους τους τομείς του Δικαίου με
ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο (Δημόσιο & Ιδιωτικό).

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η & Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η
2003–Παρόν Δικηγόρος παρ’ ΑρείωΠάγω / Δ. Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ / D.P.O.
exec. –GDPRCompliant expert.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιδρυτής Δικηγορικού Γραφείου Tsiptse the MEDIlution
team LAW*MEDIATION*DATAPROTECTION. Ειδίκευση σε τομείς
δικαίου; Προσωπικά Δεδομένα. Αστικό, Διοικητικό, Εμπράγματο,
Ποινικό, Ενοχικό, Οικογενειακό, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, Τροχαία, Εργατικά, Διαμεσολάβηση, Δίκαιο Αλλοδαπών
κ.α.
Νομική Σύμβουλος της Ένωσης Δημοσιογράφων
Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ).
Εξωτερική Συνεργάτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Τμήμα Κληροδοτημάτων& Υποτροφιών.
Τακτικό μέλος Επιτροπής Ενστάσεων Κτηματολογίου AE
στον Νομό Πέλλας.
Υπεύθυνη Κέντρου Διαμεσολάβησης & Τμήματος
Εξυπηρέτησης Οφειλετών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης και Ιδρυτικό Μέλος& Προϊσταμένη του Μητρώου
Διαμεσολαβητών του ΒΕΘ (Κε.Δια.ΒΕΘ& Τ.Ε.Ο.ΒΕΘ).
Εκπαιδεύτρια Νομικού Μέρους του Κανονισμού ΕΕ
2016/679 (GDPR) στο ΚΕΚ Le@rn’t στις Σέρρες και ΕΜΙ group
στην Αθήνα, στο Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων, Καστοριάς,
Βέροιας, Θεσσαλονίκης
GDPR Compliant Σύμβουλος (Γερμανική Σχολή
Θεσσαλονίκης/Deutshce Schule Thessaloniki,Ακτινοδιαγνωστικό
κέντρο,Οδοντιατρεία,Εμφύτευση μαλλιών,Εταιρεία διοργάνωσης
σεμιναρίων,Ζαχαροπλαστεία,E-shops, κ.α)
Διορισμένη DPO ex. στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης
Δικαστική Αντιπρόσωπος σε Αρχαιρεσίες Συλλογικών
Οργάνων/ Προεδρεύουσα Εφορευτικής Επιτροπής σε εκλογές
Συλλογικών Οργάνων.
2017 Παρουσιάστρια εκπομπής στην Πέλλα Τηλεόραση με κατοχυρωμένο
τίτλο P.w.S. ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ – αντικείμενο της εκπομπής Παρουσίαση
Νομικών & Οικονομικών Θεμάτων της επικαιρότητας
4
2015 Επιμελήτρια του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε
Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για νέους Επιχειρηματίες
με τίτλο ΕΠΙ.ΘΕΣΗ, με θέματα Νομικής Ύλης & Διαμεσολάβηση
διάρκειας 80 ωρών (Σύμβαση ορισμένου χρόνου)
2013 -2014 Τακτικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής Ενστάσεων Κτηματολογίου ΑΕ
για το Δήμο Θεσσαλονίκης – Μέλος επιτροπής ενστάσεων
Κτηματολογίου Δ. Θεσσαλονίκης που έκρινε και αποφάσιζε επί των
ενστάσεων των Πολιτών για τα περιουσιακά τους θέματα (Σύμβαση
ορισμένου χρόνου)
2005 – 2006 Εξωτερική Συνεργάτης ΔΕΕ ΚΜΕ του Δ. Θεσσαλονίκης – Ενημέρωση
Ανέργων για εργασιακά θέματα (Σύμβαση ορισμένου χρόνου)
2002-2005 Εκπαιδεύτρια στο Κέντρο Θεωρητικής Κατάρτισης Υποψηφίων Οδηγών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕ –Κατάρτιση των υποψηφίων οδηγών για τα νομικά
θέματα κατά τη διάρκεια της θεωρητικής τους εκπαίδευσης πριν τις
εξετάσεις για την κτήση άδειας οδήγησης
1999 – 2003 Μαθητευόμενη & Ασκούμενη Δικηγόρος – Άσκηση σε Δικηγ. Γραφεία
Διαφόρων από το 3
ο έτος Νομικής & εκ των υστέρων άσκηση πριν την
κτήση Άδειας άσκησης επαγγέλματος (Ποινικολόγος Ν.Ζαραλίδου,
Τραπεζικά Θέματα Π.Ζορμπάς, Αστικό-Εμπορικό Κων/νος Μέλλιος)