Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Όλγα Τσιπτσέ : Η ώρα του Πολίτη-η ώρα της αλήθειας.

Κυρίως θέματα Περιφέρειες Πολιτική

Η ώρα του πολίτη- η ώρα της αλήθειας.

Οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν το πιο άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη ψηφοφόρο. Αφορούν το περιβάλλον στο οποίο ζει , εργάζεται, αναπτύσσεται.

Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους που συνιστούν την τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις που αφορούν την Περιφέρεια. Οι Οργανισμοί αυτοί εξ ορισμού έχουν οικονομική αυτοτέλεια, όπως το Σύνταγμα ορίζει , και το Κράτος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει τα κατάλληλα νομοθετικά , κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα , προκειμένου να εξασφαλίσει την εν λόγω οικονομική αυτοτέλεια.

Τα ανωτέρω αποτελούν μία θεωρητική εννοιολογική ανάλυση περί των εννοιών. Η πραγματικότητα όμως , απέχει μακράν. Η ιστορία της περιφέρειας μας , μας έχει δείξει ότι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, όπως πχ. τα έργα που υλοποιούνται με επιδοτήσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων , γίνονται προεκλογικά καυχήματα και ο βασικός στόχος που είναι το όραμα και η ανάπτυξη, παραμένουν μόνο γραμμένα στις φυλλάδες των προεκλογικών προγραμμάτων, χωρίς ουδέποτε να γίνεται κάποια ΠΡΑΞΗ.

Βασικός στόχος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι η ανάπτυξη. Για να μπορέσει κανείς να τη διεκδικήσει θα πρέπει να την ορίσει και να εξειδικεύσει τις επιμέρους παραμέτρους της. Προς τον σκοπό αυτό χρειάζεται να υπάρχουν άνθρωποι με θέληση , όραμα , αποφασιστικότητα και αγάπη για τον τόπο τους.

Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο, που χρειάζεται πολύ προσεκτική οικονομική διαχείριση και επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων που θα μετουσιώσουν τα Λόγια σε ΠΡΑΞΕΙΣ, προκειμένου να μπορέσουμε να ανακάμψουμε από την πολυετή βαλτώδη κατάσταση που έχουμε περιπέσει. Τα πρόσωπα αυτά δεν θα πρέπει να καθορίζονται από το χρώμα του κόμματος , το οποίο πιθανόν να υποστηρίζει ένα συνδυασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά θα πρέπει να καθορίζονται από την πορεία τους , τον αγώνα τους , τους στόχους τους και το ήθος τους. Χρειάζεται πολιτικό και κοινωνικό ήθος , για να ταρακουνίσει την κρίση στην οποία έχουμε περιέλθει , η οποία κρίση είναι πρωτίστως αξιακή.

Ο Έλληνας ψηφοφόρος είναι κουρασμένος από τη συνεχείς αδικίες, από προεκλογικές υποσχέσεις και οδηγείται στην κάλπη αναποφάσιστος να ψηφίσει , φοβούμενος ότι σύντομα θα απογοητευτεί ξανά.

Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε σε αυτές τις εκλογές είναι ότι είμαστε όλοι ένα , ανεξαρτήτως από πολιτικές πεποιθήσεις, καθότι η ενότητα είναι το μοναδικό μας όπλο στις προκλήσεις της εποχής. Ψηφίζουμε με βάση το κοινωνικό συμφέρον και όχι με βάσει ατομικά συμφέροντα (τα πάλαι ποτέ ρουσφέτια) που θυμίζουν να μην είναι τελικά τόσο παλιά τακτική , η οποία μας οδήγησε όμως στα σύγχρονα πολιτικά αδιέξοδα.

Πολίτες και πολιτικοί είναι συγκοινωνούντα δοχεία.. είμαστε ό,τι ψηφίζουμε! Μας αξίζει ένα καλύτερο μέλλον.

Καλές εκλογές!

Όλγα Τσιπτσέ
Δικηγόρος LLM παρ’ Αρείω Πάγω.
Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ
GDPR / DPO exp.
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος
Νομού Θεσσαλονίκης
Συνδιασμός: Πράξεις / Για την Μακεδονία.

Όλγα Τσιπτσέ – Η Δυναμική παρουσία στον συνδυασμό του Παπαστεργίου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

2
E Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α
Πτυχιούχος Νομικός με Οργανωτικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες,Υπευθυνότητα, Αφοσίωση και διαρκή διάθεση για περαιτέρω μετεκπαίδευση/εξειδίκευση.

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Δ Η Λ Ω Σ Η
2019 Εκπαίδευση από το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ) από τον Τραπεζικό Μεσολαβητή προκειμένου να συμπεριληφθώ στον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών (ΚΕΧΔ)
2018 Φοίτηση σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τίτλο: «LL.M. in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation » for the academic year 2018-19
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο ΓΚΠΔ ΕΕ 2016/679
2017- 2018 D.P.O. exec./ GDPR Compliant expert.
Εκπαίδευση για τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 GDPR, πιστοποίηση ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στο Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΚΕΚ ΔΡΑΣΗ υπό την εκπαίδευση του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωάννη Ιγγλεζάκη, ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ Freestudies /VELLUM/EUROPASS
2015 – 2016 Ιntenational Certified Mediator /Διαπ. Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ
Εκπαίδευση και Διαπίστευση στη Διαμεσολάβηση αστικών και εμπορικών Υποθέσεων από το Διεθνή φορέα κατάρτισης ADR group UK και Διαπίστευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνη Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ Πιστοποίηση στους άνω τομείς από τον Διεθνή φορέα InADR Chicago/
Μετεκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση και Ηλεκτρονική Επίλυση διαφορών από τους ίδιους ως άνω φορείς & στην Τραπεζική
Διαμεσολάβηση από τον ελληνικό φορέα εκπαίδευσης του ΚΕ.ΔΙ.Πειραιά “theMediationLab”
1996 – 2000 Πτυχίο Νομικής Σχολής / Τμήμα Νομικό
Εκπαίδευση Τριτοβάθμια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή) σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας Θρ.

3
Για απόκτηση κατάρτισης σε όλους τους τομείς του Δικαίου με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο (Δημόσιο & Ιδιωτικό).

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η & Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η
2003–Παρόν Δικηγόρος παρ’ ΑρείωΠάγω / Δ. Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ / D.P.O.
exec. –GDPRCompliant expert.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιδρυτής Δικηγορικού Γραφείου Tsiptse the MEDIlution
team LAW*MEDIATION*DATAPROTECTION. Ειδίκευση σε τομείς δικαίου; Προσωπικά Δεδομένα. Αστικό, Διοικητικό, Εμπράγματο, Ποινικό, Ενοχικό, Οικογενειακό, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και επιχειρήσεις, Τροχαία, Εργατικά, Διαμεσολάβηση, Δίκαιο Αλλοδαπών κ.α.

Νομική Σύμβουλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ).
Εξωτερική Συνεργάτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Τμήμα Κληροδοτημάτων & Υποτροφιών.
Τακτικό μέλος Επιτροπής Ενστάσεων Κτηματολογίου AE στον Νομό Πέλλας.
Υπεύθυνη Κέντρου Διαμεσολάβησης & Τμήματος Εξυπηρέτησης Οφειλετών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Ιδρυτικό Μέλος& Προϊσταμένη του Μητρώου Διαμεσολαβητών του ΒΕΘ (Κε.Δια.ΒΕΘ& Τ.Ε.Ο.ΒΕΘ).
Εκπαιδεύτρια Νομικού Μέρους του Κανονισμού ΕΕ
2016/679 (GDPR) στο ΚΕΚ Le@rn’t στις Σέρρες και ΕΜΙ group στην Αθήνα, στο Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων, Καστοριάς, Βέροιας, Θεσσαλονίκης
GDPR Compliant Σύμβουλος (Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης/Deutshce Schule Thessaloniki, Ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, Οδοντιατρεία, Εμφύτευση μαλλιών,Εταιρεία διοργάνωσης σεμιναρίων, Ζαχαροπλαστεία,E-shops, κ.α)
Διορισμένη DPO ex. στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης
Δικαστική Αντιπρόσωπος σε Αρχαιρεσίες Συλλογικών
Οργάνων/ Προεδρεύουσα Εφορευτικής Επιτροπής σε εκλογές Συλλογικών Οργάνων.
2017 Παρουσιάστρια εκπομπής στην Πέλλα Τηλεόραση με κατοχυρωμένο τίτλο P.w.S. ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ – αντικείμενο της εκπομπής Παρουσίαση Νομικών & Οικονομικών Θεμάτων της επικαιρότητας

4
2015 Επιμελήτρια του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για νέους Επιχειρηματίες με τίτλο ΕΠΙ.ΘΕΣΗ, με θέματα Νομικής Ύλης & Διαμεσολάβηση διάρκειας 80 ωρών (Σύμβαση ορισμένου χρόνου) 2013 -2014 Τακτικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής Ενστάσεων Κτηματολογίου ΑΕ για το Δήμο Θεσσαλονίκης – Μέλος επιτροπής ενστάσεων Κτηματολογίου Δ. Θεσσαλονίκης που έκρινε και αποφάσιζε επί των ενστάσεων των Πολιτών για τα περιουσιακά τους θέματα (Σύμβαση ορισμένου χρόνου)
2005 – 2006 Εξωτερική Συνεργάτης ΔΕΕ ΚΜΕ του Δ. Θεσσαλονίκης – Ενημέρωση Ανέργων για εργασιακά θέματα (Σύμβαση ορισμένου χρόνου)
2002-2005 Εκπαιδεύτρια στο Κέντρο Θεωρητικής Κατάρτισης Υποψηφίων Οδηγών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕ –Κατάρτιση των υποψηφίων οδηγών για τα νομικά θέματα κατά τη διάρκεια της θεωρητικής τους εκπαίδευσης πριν τις εξετάσεις για την κτήση άδειας οδήγησης
1999 – 2003 Μαθητευόμενη & Ασκούμενη Δικηγόρος – Άσκηση σε Δικηγ. Γραφεία Διαφόρων από το 3ο έτος Νομικής & εκ των υστέρων άσκηση πριν την κτήση Άδειας άσκησης επαγγέλματος (Ποινικολόγος Ν.Ζαραλίδου,
Τραπεζικά Θέματα Π.Ζορμπάς, Αστικό-Εμπορικό Κων/νος Μέλλιος)