Παροχή του επιδόματος ΚΕΑ.

Ελλάδα Κυρίως θέματα Οικονομία

Παροχή του επιδόματος ΚΕΑ.

Η παροχή του επιδόματος ΚΕΑ, είναι πολύ σημαντική για μεγάλη μερίδα της κοινωνίας μας, καθώς στα χρόνια της οικονομικής κρίσης αποτελεί βασικό μέτρο διατήρησης της οικονομικής αξιοπρέπειας ενός νοικοκυριού.Στον παρακάτω πίνακα, αναλύω τα κριτήρια ένταξης στο ΚΕΑ για τους δικαιούχους του επιδόματος. Επισημαίνω, ότι το άρθρο αποτελεί προσωπική μου έρευνα και όχι αναδημοσίευση νομοσχεδίου ή ανακοίνωσης του αρμόδιου υπουργείου.
Εισοδηματικά κριτήρια
Εισόδημα νοικοκυριού κατά τους τελευταίους έξι μήνες
Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως:

200 ευρώ/μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
100 ευρώ/επιπλέον ενήλικο μέλος
50 ευρώ/επιπλέον ανήλικο μέλος

Παραδείγματα
Σύνθεση ωφελούμενης μονάδας Εξαμηνιαίο Εισόδημα
Ενήλικας 200 €*6 = 1.200 €
Ενήλικας με ένα ανήλικο τέκνο (μονογονεϊκή) 200 € + 100 €*6 = 1.800 €
Ζευγάρι χωρίς τέκνα 200 € + 100 €*6 = 1.800 €
Ζευγάρι με ένα ανήλικο τέκνο 200 € + 100 € + 50 €*6 = 2.100 €
Ζευγάρι με δύο ανήλικα τέκνα 200 € + 100 € + 50 € + 50 €*6 = 2.400 €
Ενήλικας με ένα ακόμα ενήλικο μέλος 200 € + 100 €*6 = 1.800 €
Ζευγάρι με ένα ενήλικο μέλος 200 € + 100 € + 100 €*6 = 2.400 €
Ζευγάρι με ένα ενήλικο μέλος και ένα ανήλικο τέκνο 200 € + 100 € + 100 € + 50 €*6 = 2.700 €
Ενήλικας με δύο ανήλικα τέκνα (μονογονεϊκή) 200 € + 100 € + 50 €*6 = 2.100 €
Ενήλικας με δύο απροσταύτευτα τέκνα 200 € + 100 € + 100 €*6 = 2.400 €
Για κάθε επιπλέον μέλος ,το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού.
Για κάθε επιπρόσθετο ενήλικα στην ωφελούμενη μονάδα: +600 € ανά εξάμηνο.
Για κάθε επιπλέον τέκνο στην ωφελούμενη μονάδα: +300 € ανά εξάμηνο.
Το εξαμηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 150.000 ευρώ.
Κινητή περιουσία
α) Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης – Μικτής Χρήσης αυτοκίνητα ή και δίκυκλα :

Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης , Μικτής Χρήσης ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.
β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία :

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού:

Όρια καταθέσεων / μετοχών, ομολόγων
Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.800 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος 7.200 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη 8.400 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη 9.600 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη 10.800 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη 12.000 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη 13.200 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη 14.400 €
Ως ανώτατο όριο καταθέσεων ορίζεται το ποσό των 14.400 €, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

γ) Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Το συνολικό ύψος από τόκους καταθέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα.

Τόκοι από καταθέσεις
Σύνθεση Νοικοκυριού Τόκοι από Καταθέσεις
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 30 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος 44 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη 51 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη 58 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη 65 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη 72 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη 79 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη 86 €
Ως ανώτατο όριο τόκων από καταθέσεις ορίζεται το ποσό των 86 €, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού (το ανώτατο όριο θα επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με την διαμόρφωση του εκάστοτε ετήσιου καταθετικού επιτοκίου).

δ) Περιουσιακά κριτήρια αποκλεισμού:

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,
Τα νοικοκυριά, μέλη των οποίων, εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας (και άρα δεν δύναται να ενταχθούν στο Κ.Ε.Α.) έχουν δηλώσει στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ότι έχουν στην κατοχή τους:
ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (μήκους άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών),
αεροσκάφη,
ελικόπτερα,
ανεμόπτερα και
πισίνες
Κριτήρια διαμονής
Ο αιτών καθώς και όλα τα μέλη της μονάδας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα
Το άρθρο μου έχει σκοπό, την διευκόλυνση των φορολογουμένων για το άν είναι δικαιούχοι του προγράμματος Κ.Ε.Α.

Μάνος Αντώνης
Λογιστής-Φοροτεχνικός
Οικονομικός συντάκτης
www.thesvima.gr
manosantonis@yahoo.com