Οδεύει προς Open ο ΠΑΟΚ

Αθλητισμός

Χωρίς τη­λε­ο­πτι­κή… στέγη πα­ρα­μέ­νει ο ΠΑΟΚ, ο οποί­ος την περ­σι­νή σεζόν κα­τέ­κτη­σε το νταμπλ στην Ελ­λά­δα και δεν βρήκε κά­ποια προ­σφο­ρά που πε­ρί­με­νε από την ΕΡΤ ή την Nova.

Ση­με­ρι­νό δη­μο­σί­ευ­μα της «Forza» ανα­φέ­ρει πως οι Θεσ­σα­λο­νι­κείς είναι πολύ κοντά σε συμ­φω­νία με το Open Tv, το οποίο ανή­κει στον Ιβάν Σαβ­βί­δη.
Ίσως ρόλο στην από­φα­ση αυτή να έπαι­ξε και το γε­γο­νός ότι η με­τά­δο­ση του πρώ­του αγώνα με τον Άγιαξ στην Τού­μπα για τον 3ο προ­κρι­μα­τι­κό γύρο του Champions League, ο οποί­ος ση­μεί­ω­σε μέσο όρο στο δυ­να­μι­κό κοινό 36,6%.

Μένει να φανεί αν η συ­γκε­κρι­μέ­νη πλη­ρο­φο­ρία θα επι­βε­βαιω­θεί ή θα προ­κύ­ψει την τε­λευ­ταία στιγ­μή κά­ποια πρό­τα­ση από τη Δη­μό­σια Τη­λε­ό­ρα­σή ή κά­ποιο από τα δύο συν­δρο­μη­τι­κά κα­νά­λια.

Πηγή: sport-fm.​gr

Κοινοποιήστε το άρθρο:
error